Se alla

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare

Onsdag 7 september 2022

Publicerad i Märsta.nu 2022-09-06

Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt. Vi måste göra mer och visa att kommunen och samhället står på de utsattas sida. Liberalerna tar barnens och kvinnornas rätt till ett liv i frihet och trygghet på allvar. Här kommer jag berätta om några av de insatser som just nu pågår i Sigtuna kommun samt de förslag som Liberalerna vill införa för att stoppa våldet.

Först kan det vara bra att få en känsla för vidden av problematiken och hur utbrett det är samhällsproblemet faktiskt är. En mätning från Sifo/Expressen visar att 10 procent av alla kvinnor under 50 år har utsatts för våld  eller känt sig rädda för våld i en relation (år 2020). Samma år konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation. Under årets första 19 veckor misstänks 22 kvinnor i Sverige ha mördats av en man i sin närhet. Förra året anmäldes totalt 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningsmannen. Vi har också en situation där mer än 200 000 barn i Sverige lever i familjer där det förekommer olika former av våld.

För ett par år sedan to vi initiativ till  kommunens första handlingsplan kring hedersrelaterat våld och förtryck i barn- och ungdomsnämnden. Förra året tog vi ett ännu bredare grepp då vi i kommunfullmäktige tog beslut om en handlingsplan mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel samt sexuellt våld. Vi har även avsatt pengar för detta viktiga arbete och för barn- och ungdomsnämndens del har vi lagt resurser för att till exempel anordna utbildning för all personal i förskolan kring våldsprevention i samverkan med individ och familjeomsorgen. Det inleddes som ett pilotprojekt men har nu utökats till fler förskolor. Det är en stor insats som omfattar många medarbetare.

Tidiga insatser är av största vikt och redan för ett par år sedan inledde barn- och ungdomsnämnden en satsning kring våldsprevention i skolan. Det är ett samarbete mellan skola och civilsamhälle för att förebygga våld. I Sigtuna kommuns skolor ska det råda nolltolerans mot våld, kränkningar och machokultur. Maktlekar, trakasserier, aggressivt beteende och sexistiskt språkbruk ska stoppas i tidig ålder. Vi har nu kunnat utöka detta viktiga våldspreventiva arbete. Det är viktigt att personal, elever och föräldrar får utbildning och mer kunskap om våld, genus och makt.

Lokalt har vi även gett kvinnojouren mer stabila och långsiktiga villkor. Jag är stolt över att vi var den första kommunen i landet (2015)som ingick ett idéburet offentligt partnerskap med en kvinnojour. Det ska vi värna och fortsätta att utveckla ett tätt och bra samarbete. Vi har även utvecklat våra föräldraskapsstöd och hembesöksteam samt haft projekt med Mamma United och ska nu även införa Stadsdelsmammor. Det är viktigt med sociala insatser som bidrar till en bättre situation för familjer, bättre uppväxtvillkor för barn, stärker förtroendet för våra myndigheter och ökar tryggheten i kommunen.

Men det behövs självklart även tuffare tag. Liberalerna vill ha skärpta straff när det gäller våld i nära relationer. Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas till ett års fängelse. Vi vill se mer kontaktförbud med elektronisk fotboja. Dessa måste användas både tidigare och oftare. Det geografiska området vid kontaktförbud måste även det utökas rejält och ett kommunalt vistelseförbud bör införas. Antalet poliser måste givetvis också öka och pengar måste öronmärkas för att klara upp fler brott mot kvinnor samt säkerställa att de får hjälp i tid. Vi vill även se haveriutredningar för att kartlägga var misstagen har begåtts och genomlysa rättsväsendet. I Sigtuna kommun ska varje människa ha friheten att växa och känna trygghet i livets olika skeden.

Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare och ordförande i barn- och ungdomsnämnden