Se alla

Skolan först för Liberalerna

Insändare

Onsdag 7 september 2022

Publicerad i Märsta.nu den 2022-09-03

En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet  av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

Kommunledningen har gjort stora satsningar på skolan under den här mandatperioden med bland annat ökade resurser till fler behöriga lärare, förbättrad arbetsmiljö och en ny modell för elever i behov av särskilt stöd. Dessutom har vi nu våra Sociala team på alla kommunala skolor. De har visat sig vara en framgång för ökad trygghet och studiero samtidigt som de avlastar våra lärare. Fler kuratorer och psykologer har anställts i en kraftsamling för att främja psykisk hälsa. Resurser har lagts på läsning och språkutvecklande arbetssätt inom ramen för Framtidens skolbibliotek, utbyggnad av förskolebibliotek och i ett projekt med Skolverket kring nyanländas lärande. Detta har redan börjat ge resultat även om pandemin saktat ned utvecklingstakten. Vi har också investerat i nya moderna skolbyggnader och upprustning av förskole- och skolgårdar.

Framöver vill vi fortsätta prioritera det lokala skolutvecklingsprogrammet med fokus på kunskap, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens. Det är viktigt att vi håller i det vi påbörjat och därför vill vi främst fortsätta stärka och utveckla det arbete som redan är igång. Det gäller bland annat våra sociala team, modellen för elever i behov av särskilt stöd, förbättrad arbetsmiljö, fler behöriga lärare, skolbibliotek och fler tryckta läroböcker av hög kvalitet. Vi måste också fortsätta utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

Men vi har även några nyheter framöver och det handlar om att vi vill starta ett pilotprojekt kring tvålärarsystem samt inrätta akutskolor. Nationell statistik visar att allt fler av lärarna blir utsatta för våld, hot och trakasserier och att var tredje elev upplever att det inte är tillräcklig ordning i sitt klassrum och på sin skola. Elever behöver kunna tas om hand så att de inte orsaker oordning eller själva halkar efter i skolan. För att möta denna utmaning har Stockholm och Göteborg därför inrättat akutskolor, där elever som behöver flyttas från sin ordinarie skola kan fångas upp och mötas av rätt kompetens och tillräckligt stöd. Liberalerna vill avsätta nationella resurser för uppbyggnad av akutskolor i hela landet och därmed även här i Sigtuna kommun.

Detta är några exempel på vad Liberalerna vill göra i Sigtuna kommun kommande mandatperiod om vi får väljarnas förtroende. För oss börjar ett tryggt och fritt liv med en bra skolgång. Därför kommer vi alltid prioritera skolan först.

Pernilla Bergqvist (L)

Gruppledare och ordförande i barn-och ungdomsnämnden