Se alla

Skolan först.

Framtiden börjar i förskolan och klassrummet.

Vårt uppdrag är att utifrån våra idéer och värderingar ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv.

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Vår vision om kunskapsskolan är ett frihetsprojekt. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap, och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Det är därför vi liberaler enträget kämpar för en riktigt bra förskola och skola.

Liberalerna vill:

 • Fortsätta den positiva skolutvecklingen med högre skolresultat. 
 • Fokus på resultat, systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap, kompetensutveckling och höga förväntningar på varje elev. 
 • Uppdatera skolutvecklingsprogrammet som snart går ut – men ha fortsatt fokus på kunskap, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens.
 • Öka andelen behöriga pedagoger i förskola, fritidshem och grundskola.
 • Fortsätta förbättra arbetsmiljön med minskad administrativ börda och bra kringstöd.
 • Införa pilotprojekt kring tvålärarsystem 
 • Sociala team finns nu på varje skola. Dessa vill vi fortsätta förstärka med t.ex. kuratorer. 
 • Tidiga insatser till elever i behov av särskilt stöd – fortsatt utbyggnad av vår nya lokala modell ”En skola för alla”. 
 • Inleda en utredning kring en kommunal resursskola
 • Högpresterande eleverna ska också erbjudas stimulans och utvecklingsmöjligheter.
 • Fler insatser för ökad arbetsro i klassrummet
 • Satsa på barn- och elevhälsa samt det förebyggande och främjande hälsoarbetet i skolan – mot psykisk ohälsa, stress, övervikt samt tobak och missbruk.
 • Fortsätta att öka samarbetet mellan skola och socialtjänst.
 • Utöka projektet kring våldsprevention till fler skolor i kommunen.
 • Fortsätta med uppsökande verksamhet för att få fler barn till förskolan.
 • Införa fler karriärtjänster. 
 • Fortsätta vidareutveckla samarbetet mellan skola och forskning.
 • Fortsätta satsa på Framtidens skolbibliotek och utbyggnaden av förskolebibliotek. Det finns ett starkt samband mellan läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnen. 
 • Ha fler tryckta läroböcker av hög kvalitet. 
 • Fortsätta att satsa på språkutveckling i både förskola och grundskola. 
 • Ligga i framkant när det gäller digitalt lärande.