Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Vår vision om kunskapsskolan är ett frihetsprojekt. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap, och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Det är därför vi liberaler enträget kämpar för en riktigt bra förskola och skola.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

 • Öka andelen behöriga pedagoger i förskola, fritidshem och grundskola.
 • Förbättra arbetsmiljön med minskad administrativ börda och bra kringstöd.
 • Höja lärar- och rektorslöner och införa fler karriärtjänster.
 • Fortsatt utveckling på kompetensutveckling, ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete.
 • Tillsätta lektorstjänster i förskola, grundskola och gymnasium.
 • Fokus på resultat, prioritera det nya skolutvecklingsprogrammet som fokuserar på kunskap, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens.
 • Vidareutveckla samarbetet mellan skola och forskning.
 • Förstärk trygghetsarbetet och värdegrundsarbetet med socialt team – en funktion bestående av personal med erfarenhet av ett framgångsrikt arbete för trygghet och studiero. Det sociala teamet ska ansvara för att hantera händelser och jobba med värdegrundsarbete, så att lärarna kan fokusera på undervisningen.
 • Satsningar på barn- och elevhälsa samt det förebyggande och främjande hälsoarbetet i skolan – mot stress, psykisk ohälsa, tobak och missbruk bland elever och personal.
 • Utöka projektet våldsprevention till fler skolor i kommunen.
 • Tidiga insatser till elever i behov av särskilt stöd – fortsatt utbyggnad och utveckling av våra kompetensenheter för dessa elever. Högpresterande eleverna ska också erbjudas stimulans och utvecklingsmöjligheter.
 • Fler särskilda undervisningsgrupper, fler som går ett extra år och fler speciallärare, så att alla barn får möjlighet att lyckas i skolan.
 • Se över möjligheten att införa Lärarassistenter för att ta hand om arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till lärarrollen som t.ex. rastnärvaro, IT och administration.
 • Öka fokus på läsning och litteratur. Det finns ett starkt samband mellan läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnen. Läsning stärker såväl språkförståelse som fantasi, och litteraturen är viktig i skolans arbete. Vi ska fortsätta att satsa på språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen
 • Alla elever har rätt till arbetsro under lektionstid. Riktlinjer för studiero ska stramas upp och tydliggöras. De centrala riktlinjerna ska återspeglas i varje skolas egna ordningsregler. Dessa ska vara tydliga, välförankrade och uppdateras med jämna mellanrum. Det ska finnas konkreta mål som ska följas upp regelbundet.
 • Ligga i framkant när det gäller digitalt lärande.

Läs mer om vårt valprogram här.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.