Se alla

Jämställdhet för ett hållbart samhälle.

Det är du som ska bestämma i ditt liv.

Jämställdhet gynnar hela samhället och det är en självklarhet för liberaler att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och inte diskrimineras av könstillhörighet eller sexuell läggning. Könsroller gör att både killar och tjejer, män som kvinnor, får färre möjligheter att välja mellan i livet. Vi liberaler vill alltid utgå från fakta och se hur det drabbar individer och arbeta för förändring. I dagens Sverige skiljer det 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan en genomsnittlig man och kvinna. Det beror bl.a. på att kvinnor tar ut längre föräldraledighet och vård av barn, och på en tudelad arbetsmarknad, med lägre löner inom kvinnodominerade yrken. För varje kille och tjej som tror att de måste följa gamla spår ska skolan visa att man kan välja sin egen väg och bryta könsmönster.

Vittnesmålen under hashtaggen Metoo har varit en ögonöppnare för många och visat hur många som visat sig drabbas av sexuella övergrepp och våld idag och under lång tid. Det är först när vi ser problemet som vi kan sätta in adekvata lösningar för att förändra på ett hållbart och långsiktigt sätt. Det minskar det mänskliga lidandet, men sänker också de höga samhällskostnaderna för psykisk och fysisk ohälsa bland flickor och kvinnor, vård- och medicinska insatser, polisiära och rättsliga åtgärder.

Liberalerna vill:

 • Kartlägga hur många unga som faktiskt är och har varit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. Då kan vi mäta hur framgångsrika de åtgärder vi sätter in är. 
 • Utöka projektet med våldsprevention i skolan
 • Kommunen har ett pågående arbete med införandet av rätt till heltid. Idag arbetar många deltid inom äldreomsorgen, det måste både vara lätt för anställda att gå upp i arbetstid om de så önskar och kommunen måste arbeta mer med förbättrad arbetsmiljö så att fler känner att de orkar gå upp i heltid.
 • Lagen om valfrihet (LOV) öppnar dörren för kvinnligt företagande. Trots det är inte ens var tredje företagare är kvinna i Sverige. Inom vård och omsorg ägs eller drivs däremot nära 80 procent av kvinnor. LOV främjar i synnerhet kvinnors företagande och ska användas inom fler områden i Sigtuna kommun. 
 • Fokus på jämställdhet i skolan ökar individens livschanser. Insatser mot antipluggkultur bland pojkar minskar stök i klassrummet, betygsgap mellan könen och förhindrar att pojkar halkar efter i skolan.
 • Karriärtjänster med högre lön inom skola, förskola och omsorg. I ett jämställt samhälle har alla möjlighet att leva på sina egen lön. Möjligheterna till lönekarriär i kvalificerade kvinnodominerande yrken som lärare och sjuksköterskor är därför en jämställdhetsfråga.
 • Jämställd fördelning av ekonomiskt stöd till idrottsföreningar och kulturföreningar.
 • Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck inom förskola, skola, särskola, vuxenutbildning, äldreomsorg och socialtjänst och aktivt arbeta mot upprätthållande av hedersnormer.
 • Med hjälp av framtagna handlingsplaner ska fortsättas och fördjupa samverkan inom kommunens enheter och med de övriga verksamheter som förebygger, ingriper och hanterar offer för hedersrelaterat förtryck och våld.
 • Ur ett jämställdhetsperspektiv analysera hela kommunens budget i syfte att offentliga medel fördelas på ett rättvist och icke diskriminerande sätt (Gender Budgeting). 
 • Säkerställa skyddade boenden.
 • Satsa på uppsökande aktivt arbete inom äldreomsorgen för att hjälpa äldre som lever med våld i hemmet. 
 • Säkerställa ett långsiktigt stöd till föreningar och organisationer som arbetar mot våld i nära relationer.
 • Med hjälp av framtagna handlingsplaner ska fortsättas och förstärka arbetet mot könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Fortsatt arbeta med att kartlägga hedersförtrycket i kommunen för att följa utvecklingen över tid. Det kan sedan användas till grund för hur vi stärker handlingsplanen.     
 • Fortsätta påverka regionen för att vi ska kunna få en gynekolog till Märsta.