Pernilla Bergqvist (L). Foto: Kari Kohvakka.
Pernilla Bergqvist (L). Foto: Kari Kohvakka.

Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun har antagit utvecklingsplanen ”Framtidens skolbibliotek”. Planen ska stärka grundskolans skolbiblioteksverksamhet genom att skapa en likvärdig och långsiktig verksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning.

– Studier visar att läsning höjer kunskapsresultaten i alla ämnen. En god läsförmåga och kunskap i att söka och värdera information lägger också grunden för delaktiga medborgare, vilket i sin tur gynnar ett demokratiskt samhälle, säger Pernilla Bergqvist, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun.

Framtidens skolbibliotek innebär bland annat att verksamheten förstärks med en central skolbiblioteksutvecklare på 50 procent under läsåret 18/19. Skolbiblioteksutvecklaren ska bland annat:

  • säkerställa att alla skolor har en biblioteksverksamhet som följer styrdokumenten och att kvaliteten på verksamheterna följs upp gentemot uppsatta mål
  • ansvara för övergripande utvecklingsarbete inklusive samordning av skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga
  • följa upp och samordna kompetensutveckling för skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga
  • leda kommunens skolbiblioteksnätverk
  • leda kommunövergripande läsprojekt med fokus på yngre barn.

Därutöver fördelas tre skolbibliotekstjänster på S:t Olofs skola (100%), Ekillaskolan (100%) och Valstaskolan (50%). Planen innebär också tydligare ansvarsfördelning för att utveckla skolbibliotekens verksamhet mellan rektor, skolbibliotekarie, skolbiblioteksansvariga och lärare.

Framtidens skolbibliotek utgår ifrån de revideringar av ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011)” beträffande skolbiblioteksverksamhet och digital kompetens som träder i kraft den 1 juli 2018, samt Skolinspektionens riktlinjer.

– Vår förhoppning och övertygelse är att Framtidens skolbibliotek kommer att öka läsningen på såväl skoltid som fritid och bidra till att vi i större utsträckning tillvaratar nyanländas och flerspråkiga elevers behov, säger Carmen Blom, biträdande förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Läs mer om Liberalernas politik här.
Läs mer om kommunalrådskandidaten Pernilla Bergqvist här.