Se alla

Förstärkning av skolans trygghet och studiero

Nyhet

Onsdag 7 februari 2024

Liberalerna har länge påtalat behovet av att förbättra tryggheten och studieron i Sigtunas skolor. Vi tror fast på att en trygg och stimulerande skolmiljö är grundläggande för elevernas lärande och välbefinnande. Det är därför vi är glada att vårt engagemang och våra förslag nu får gehör. Genom att införa dessa åtgärder, kan vi säkerställa att alla elever har möjlighet att nå sin fulla potential.

Införandet av akutskolor

För att hantera elever med utmanande beteenden effektivt, föreslår vi skapandet av akutskolor. Dessa specialanpassade institutioner är avsedda att ge intensivt stöd och återintegrering i den reguljära skolmiljön. Detta steg är avgörande för att skapa en stabil grund för dessa elevers fortsatta utbildning.

Upprättande av trygghetsteam

Trygghetsteam på varje skola säkerställer omedelbar åtgärd vid ordningsproblem, vilket bidrar till en säkrare och mer fokuserad lärmiljö. Genom att ha dedikerade team på plats, kan vi garantera snabba insatser och förebygga konflikter innan de eskalerar.

Utbildningsinsatser för personalen

Kontinuerlig utbildning av skolpersonalen i hantering av utmanande beteenden och konflikter är grundläggande. Genom att utrusta lärarna med kunskap och verktyg, främjar vi en tryggare skolmiljö där undervisningen kan hålla hög kvalitet.

Förstärkning av förberedelseklasser

En utökning av förberedelseklasser underlättar nyanlända och andra elevers övergång till det svenska skolsystemet. Detta är en viktig del i arbetet för att ge alla elever samma förutsättningar till framgång i sina studier.

Heltidsmentorer för elevernas Utveckling

Genom att införa heltidsmentorer skapas en kontinuerlig uppföljning och stöd i elevernas lärandeprocess. Detta bidrar inte bara till bättre studieresultat utan också till stärkta relationer mellan skola, elev och hem.

Standardisering av ordningsregler

Enhetliga ordningsregler över kommunens alla skolor är fundamentala för att skapa en rättvis och förutsägbar miljö. Detta ger elever och föräldrar en tydlig bild av vilka beteenden som förväntas samt konsekvenserna av att bryta mot dessa.

Elev- och föräldrakontrakt

Kontrakt mellan skolan, eleverna och deras föräldrar stärker samverkan och klargör ansvarsfördelning. Detta bidrar till en gemensam förståelse och engagemang för elevernas utbildning och välbefinnande.

Trygghetsförbättrande åtgärder

Implementeringen av fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder höjer trygghetsnivån på skolorna. Detta är ett viktigt led i att skapa en säker och trygg lärandemiljö för alla.

Socialarbetare integrerade i skolverksamheten

Placeringen av socialarbetare direkt i skolmiljön förbättrar samarbetet mellan skolan och socialtjänsten. Detta är särskilt viktigt för elever som behöver extra stöd och uppmärksamhet.

Aktiv och pedagogisk rastverksamhet

Att erbjuda meningsfulla aktiviteter under rasterna främjar inte bara fysisk aktivitet utan även social och emotionell utveckling. Ett välstrukturerat rastprogram bidrar till en mer harmonisk skoldag för alla inblandade.
Dessa åtgärder reflekterar Liberalernas långsiktiga engagemang för att förbättra skolorna i Sigtuna kommun. Vi är övertygade om att dessa konkreta steg kommer att skapa en mer trygg och studiefokuserad miljö som gagnar alla elever.