Se alla

Fler barn behöver läsa mer – det är en fråga om frihet

Nyhet

Fredag 11 september 2020

Läsning och läsförmåga är av stor betydelse, både för samhället som helhet och för den enskilde individen. Liberalerna presenterar 200 miljoner kronor i satsning för att öka ungas läsande. Idag skiljer sexåringarnas ordförråd stort, från 8000 till 2000. Hur stort ordförrådet är tidigt lägger grunden för hur resten av livet ska bli. I Sigtuna kommun har vi länge satsat för att få upp läsandet bland unga. 

Vårt förslag om ett Läspaket innebär ca 200 miljoner kronor per år till en satsning på att få barn och unga att läsa mer. Paketet har som syfte att stärka tre delar: skola, bibliotek och föräldrar.

En sexåring bör ha ett ordförråd på 10 000 ord, men vi ser idag barn som kan ha så få som 2 000 ord i sitt ordförråd. Vi vill att alla barn, oavsett kön och bakgrund, ska ha samma förutsättningar att tidigt knäcka läskoden, få möjlighet att ta del av den värld som böcker erbjuder och lyckas bra i skolan.

De förslagna nationella satsningarna

 1. Genomförande av Läsdelegationens förslag- Läsdelegationen hade i uppdrag att lämna förslag om hur alla barn och unga kan få likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Nu ska läsdelegationens förslag genomföras i enlighet med vad som är överenskommet i Januariavtalet.
 2. Läslyftet- En grundläggande läsförmåga är grundläggande för fortsatt lärande och utbildning generellt samt för individens möjligheter i framtida arbetsliv. Vi måste fortsatt satsa på att alla elever oavsett kön ska få en grundläggande läsförmåga oavsett vilka föräldrar de har, i vilken skola de går eller var i landet de bor.
 3. Stärkta bibliotek- Biblioteken är den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan. Att stärka biblioteken innebär också en satsning på ökat läsande. Satsningen Stärkta bibliotek, syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

 

Det är glädjande med den här stora satsningen på att öka läsandet bland unga. Vi i Sigtuna kommun har redan gjort en hel del lokala satsningar. God läsförmåga är viktigt för både skolframgång, bildning och delaktighet i det demokratiska samhället. Vi måste därför göra allt i vår makt för att väcka passionen för litteratur i tidig ålder, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

 

Lokala satsningar på öka läsande bland unga i Sigtuna kommun

 • En utvecklingsplan för Framtidens skolbibliotek tagits fram.  Detta innebar bland annat verksamheten kring skolbiblioteken förstärktes med en central skolbiblioteksutvecklare. Med utvecklingsplanen kom en del annat.
  • säkerställer att alla skolor har en biblioteksverksamhet som följer styrdokumenten och att kvaliteten på verksamheterna följs upp gentemot uppsatta mål
  • ansvarar för övergripande utvecklingsarbete inklusive samordning av skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga
  • följer upp och samordna kompetensutveckling för skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga
  • leder kommunens skolbiblioteksnätverk
  • leder kommunövergripande läsprojekt med fokus på yngre barn.

 

Läs mer om Läspaket här