Se alla

Vår gemensamma majoritetsbudget 2021 för Sigtuna kommun

Nyhet

Tisdag 17 november 2020

Kärnverksamheterna skola, vård, omsorg och trygghet står återigen i fokus när kommunledningen presenterar sitt förslag på mål och budget (MoB). Genom lyckade reformer och med den numera starka ekonomin som grund kan stora resurser tillskjutas kommunens kärnverksamheter samtidigt som det rekommenderade överskottsmålet om 2% (58,8mkr) nås. Totalt förstärks verksamheternas budgetramar med 128mkr jämfört med 2020. Sigtuna står därmed väl rustad inför den utmanande tid vi har framför oss.

På måndagskvällen fattade kommunstyrelsen beslut om mål och budget för 2021-2023 (MoB).

Under det gångna året har landets kommuner brottats med utmaningar som ingen någonsin kunnat föreställa sig. Coronapandemin har satt stor press på förmågan att leverera välfärdstjänster, arbetslösheten stiger kraftigt, likaså förväntas kostnaderna för försörjningsstöd öka samtidigt som skatteintäkterna minskar. Sigtunas huvudnäringar, rese- och besöksbranschen, är bland de allra hårdast drabbade av pandemin. Detta tar kommunledningen hänsyn till i vårt förslag på mål och budget 2021-2023.

Exempel på hur verksamheternas budgetramar förstärks: 

 • +58mkr till förskola och skola 
 • +30mkr till äldre- och omsorgsnämnden, främst i form av personella resurser 
 • +33mkr till utbildning och arbetsmarknad för att i huvudsak stärka uppdraget att hjälpa arbetslösa att komma i egen försörjning
 • +13mkr till individ- och familjeomsorgen 
 • +6mkr till kultur- och fritidsverksamheten

Kommunledningens politiska företrädare kommenterar MoB 2021 gemensamt:

 • Våra prioriteringar i årets budget visar på en tydlig satsning på välfärdens kärna. Vi fortsätter satsa på en förskola och skola i toppklass, hög kvalitet i omvårdnad och äldreomsorg, fler i arbete och egen försörjning samt insatser för ökad trygghet, hållbarhet och minskad segregation.
 • Vi måste bygga stabila ekonomiska skyddsvallar samtidigt som vi förstärker de kommunala verksamheterna som kommer sättas under ytterligare press de kommande åren. En viktig del är att motverka effekterna av den ökande arbetslösheten genom kraftfulla arbetsmarknadsinsatser. Vi tillskjuter därför ca 30mkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att initiera ett arbetsmarknadspaket under 2021.
 • Under 2020 genomfördes en djupgående samhällsanalys av Sigtuna kommun. Studien visar att Sigtuna tillhör landets mest segregerade kommuner. Det är en utveckling i helt fel riktning och måste förändras. För att komma till rätta med det föreslås att ett ”Samhällsbyggnadslyft” initieras under 2021. 
 • Den påfrestning som pandemin utgör ställer stora krav på invånarnas vardag där kultur och fritidsaktiviteter är viktiga för att skapa uthållighet och glädje. Vi förstärker bibliotekens verksamheter, tillför medel till Kulturskolan och gör satsningar på fritidssektorn med socioekonomiskt fokus.

Ett axplock av våra politiska prioriteringar. 

 • Historisk satsning 9,6 miljoner på barn med behov av särskilt stöd. Barn- och ungdomsnämnden får uppdrag införa särskilda undervisningsgrupper med särskild kompetens gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Ytterligare satsning är på Framtidens skolbibliotek  som vi sedan 2018 har en plan kring. Nu satsar vi en 1 miljon kronor  i ett läslyft för att utveckla och fortsätta implementera planen. God läsförmåga är viktigt för både skolframgång, bildning och delaktighet i det demokratiska samhället. Vi måste fortsatt satsa på att alla elever oavsett kön ska få en grundläggande läsförmåga oavsett vilka föräldrar de har, i vilken skola de går eller var i landet de bor.
 • Det görs också ytterligare satsningar på sociala team ska finnas på fler skolor.  Sociala teamet är skolans elevhälsoteam och en anställd socialpedagog som ska arbeta förbyggande kring kränkande behandling och hantera när det uppstår. Detta  avlastar lärarna så att de kan ägna tiden åt det få till en kvalitativ undervisning som är deras uppgift.
 • Fortsatt arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck, där nära samverkan med kvinnojouren och Origo är av stor vikt.
 • 2,7 miljoner på ett nationellt avhopparprogram för hjälpa unga som vill lämna den kriminella banan.
 • Upprustning av utebaden på 6 miljoner och en 1 miljon för tillgänglighetsanpassa dessa.

Läs mer budgeten i sin helhet här.

Märsta.nu skriver om budgeten

UNT-Sigtunabydgen som budgeten

 

Vi liberaler fortsätter att lyssna på er invånare så fortsatt gärna kom med synpunkter här.