Se alla

Skolan prioriterad med nya skolsatsningar 2023 – trots ett tufft ekonomiskt läge

Pressmeddelande

Torsdag 12 januari 2023

Precis som övriga Sverige och stora delar av världen påverkas Sigtuna kommun av en ökad inflation, stigande räntor, kraftigt ökade energikostnader och dyrare livsmedel.

 

Eftersom kommunledningen förbättrat ekonomin de senaste åren står vi bättre rustade än många andra kommuner. Trots den tuffa ekonomiska situationen kommer vi därför kunna fortsätta prioritera skolan i Sigtuna kommun. Totalt får barn- och ungdomsnämnden ett tillskott på 28 mnkr. 2023 kommer vi bland annat att införa en akutskola för ökad trygghet och studiero samt tillföra ökade resurser till tryckta läromedel av hög kvalitet,

,säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

 

Akutskola

Barn- och ungdomsnämnden har ett viktigt uppdrag att hela tiden arbeta för att stärka studiero och elevernas upplevelse av trygghet. Vi har därför gett ett särskilt uppdrag att införa en särskild akutskola för våldsamma och utåtagerande elever. Tidigare har vi bland annat infört sociala team som nu finns på alla våra skolor i kommunen, något som varit väldigt uppskattat. Nästa steg är att vi bygger upp en akutskola där vi under en begränsad tid kan omplacera utåtagerande elever.

 

 

Tryckta läromedel av hög kvalitet och skolbibliotek

Tillgång till läromedel av hög kvalitet är viktig både för lärare och elever och fyller flera funktioner. De stödjer lärandet, ökar likvärdigheten och främjar elevers läsförståelse. Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar undervisningens kvalitet och minskar lärarnas arbetsbörda.

 

Vi har även givit ett särskilt uppdrag att fortsätta stärka Framtidens skolbibliotek och säkerställa att det finns tillräckligt med böcker i kommunens skolbibliotek, mångspråksbibliotek och cirkulationsbibliotek.

 

Det är också viktigt att poängtera att redan igångsatta satsningar från tidigare år fortsätter med full kraft. Det gäller bland annat arbetet för fler behöriga lärare, insatser för barn i behov av särskilt stöd, insatser i planen för ökad likvärdighet och utbyggnad av förskolebibliotek. Nämnden ska även fortsätta utveckla det förebyggande arbetet inom barn- och elevhälsan, bland annat för att främja psykisk hälsa hos barn och unga.

,fortsätter Pernilla Bergqvist (L)

 

Märsta.nu uppmärksammar