Se alla

Liberala avtrycken på Sigtuna kommuns förskolor och skolor

Framtiden börjar i förskolan och klassrummet.

Torsdag 11 november 2021

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Vår vision om kunskapsskolan är ett frihetsprojekt. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap, och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Det är därför vi liberaler enträget kämpar för en riktigt bra förskola och skola.

Liberala avtryck på Sigtuna kommuns förskolor och skolor:

 • Fokus på resultat, systematiskt kvalitetsarbete och vårt lokala skolutvecklingsprogram som fokuserar på kunskap, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens.
 • Arbete med att öka andelen behöriga pedagoger har pågått hela mandatperioden. Vi tog fram en kompetensförsörjningsplan där vi gjorde analyser över vad som behöver göras. Utifrån det har vi lagt in pengar i budgeten för att arbeta med planen.
 • Förbättrad arbetsmiljö, ökat administrativt stöd och bra kringstöd. Vi har tagit fram en arbetsmiljöplan.
 • Arbete med att se till att lärare har karriärmöjligheter. Vi har förstelärare. 2022 inför vi förstelärartjänster på fritidshem.  Vi har även pedagogistor i förskolan (pedagogiska ledare). På de flesta skolor har vi infört biträdande rektorstjänster.
 • Vi utvärderar löpande de insatser vi gör i skolan och följer forskning på området. Vi har också vidareutvecklat samarbetet mellan skola och forskning b la genom samarbetsavtal med Uppsala Universitet.
 • Vi har infört Sociala Team på varje skola i kommunen. Här har socialpedagoger och beteendevetare rekryterats. De arbetar med trygghet och värdegrundsfrågor, hanterar kränkningsanmälningar och avlastar lärare så de kan fokusera på undervisningen.
 • Barn- och elevhälsan. Vi har tagit fram en barnhälsoplan och en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. En genomlysning av barn- och elevhälsan har gjorts. Under 2022 påbörjas en satsning med fler psykologer och kuratorer i våra skolor.  En specialpedagogisk resurs i förskolan tillförs under 2022.
 • Vi arbetar för att förbättra våra tidiga insatser till elever i behov av särskilt stöd. Vi har nu infört en ny stödmodell för elever med behov av särskilt stöd.  För 2022 tillkommer inrättar vi ytterligare en resursenhet med särskilt fokus på elever med språksvårigheter.
 • Årliga miljonsatsningar på läsning och litteratur sen 2018. Vi har tagit fram en plan för framtidens skolbibliotek. Ett nytt bibliotekssystem är infört. Vi har även infört Polyglutt (en digital bilderbokstjänstmångfaldsbibliotek och cirkulationsbibliotek. Vi fortsätter utbyggnaden av förskolebibliotek 2022.
 • Att alla elever får arbetsro under lektionstid är viktigt för att alla elever ska få samma möjlighet att lyckas i livet. Därför har vi stramat upp och tydliggjort riktlinjerna för studiero. Vi har fattat beslut om att alla skolor ska ha tydliga regler gällande privata mobiltelefoner samt infört ökad samverkan mellan hem och skola. Vårdnadshavare ska skriva under ordningsreglerna.
 • Vi har också ett arbete med våldsprevention i skolan.
 • Vi har tagit fram en plan gällande digitalt lärande.
 • Vi har tagit fram en handlingsplan för särbegåvade elever.
 • Tagit fram en plan för ökad likvärdighet –  Idag genomförs olika insatser för ökad likvärdighet genom nyanländas lärandespråkplan för förskolan och tillgänglig lärmiljö. Att motverka segregation är av allra högsta prioritet i kommunens alla verksamheter. Det allra viktigaste är en lyckad skolgång som är den bästa skyddsvallen mot utanförskap.
 • Frisk skolstart – ett samarbete med Karolinska institutet för att främja bättre hälsa

Läs vårt valprogram för skolan från 2018 här

 

Bli medlem hos Liberalerna idag