Se alla

Kommunfullmäktige 25 april 2024 – liberala initiativ

Nyhet

Torsdag 25 april 2024

På kommunfullmäktige 25 april 2024 behandlades årsredovisningen 2023, förvärv av fastigheter där vi hade liberala synpunkter, vi fick också svar på interpellation om modersmålsundervisning och vi la fram ny interpellation om skidtunnel. Läs mer nedan

Årsredovisningen diskuteras darför är detta viktigt?

På sammanträdets diskussion om årsredovisningen ger oss en unik inblick i hur väl kommunens resurser har hanterats under det föregående året. Det är ett tillfälle för oss att säkerställa att vi fortsätter att bygga en ekonomiskt stabil framtid för alla Sigtunabor.

Förvärv av fastigheter från Rikshem

Vi ser stora möjligheter med att förvärva fastigheter för att stärka vår kommun. Det handlar om att investera i vår framtid och skapa hållbara bostadsmiljöer för våra invånare. För att göra detta kräver vi dock ett starkare underlag för att säkerställa en ekonomiskt säker och transparent process. Vi står upp för ansvarsfull ekonomisk förvaltning.

Liberalerna är i grunden väldigt positiva till förvärv av fastigheter från Rikshem. Däremot är vi kritiska till beslutsunderlaget, som vi anser är för tunt och kortfattat, för att kunna vara med och fatta beslut om en affär om 786 miljoner kronor. Under samhällsbyggnadsutskottets senaste sammanträde framförde vi behovet av ytterligare beräkningsunderlag för att fatta ett välgrundat beslut i detta ärende. Vi ställer höga krav på öppenhet och ekonomisk hållbarhet och ser därför ett behov av djupare långsiktiga kalkyler som visar på affärens trygghet och fördelar för kommunen. Vi begärde även en komplett redovisning över alla fastigheter som ägs av Rikshem för att tydliggöra varför just dessa 14 fastigheter valts ut i köpet. Tyvärr fick vi endast tillgång till en 23-sidig rapport samma dag som mötet med kommunstyrelsen ägde rum, vilket gjorde det omöjligt för oss att gå igenom materialet i sin helhet. Denna bristfälliga beredningstid underminerar möjligheten till en välgrundad bedömning, och de muntliga förklaringar vi fått har inte varit tillräckliga för att avhjälpa våra oro. Med detta som bakgrund finner vi att underlaget är otillräckligt för att vi ska kunna ge vårt stöd till förslaget. Därför reserverar vi oss mot beslutet i nuvarande form och uppmanar till att ett mer omfattande beslutsunderlag presenteras innan ärendet går vidare till kommunfullmäktige, där beslut om förvärv av fastigheterna för 786 miljoner kronor ska fattas. Vi anser att det är viktigt att säkerställa att varje beslut som påverkar vår kommun grundas i solida och transparanta processer som skyddar och främjar Sigtuna kommuns långsiktiga intressen

Svar på Interpellation om modersmålsundervisning stärka kulturell identitet och språkfärdigheter

Vi har tagit initiativet att fråga om hur modersmålsundervisningen kan bli bättre i Sigtuna. Att stärka modersmålsundervisningen är vitalt för att ge alla barn en likvärdig chans i skolan och att bevara kulturell identitet.

Interpellation om skidtunnel främja aktiv livsstil och turism

Vi lägger fram en ny interpellation om att undersöka möjligheter för att bygga en skidtunnel, vilket skulle kunna öka både fritidsmöjligheter och turism. En skidtunnel är inte bara en sportanläggning utan också en potential att skapa arbetstillfällen och främja en aktiv livsstil.

Varför vi kämpar för dessa frågor

På Liberalerna i Sigtuna kommun arbetar vi outtröttligt för att göra vår kommun bättre för alla dess invånare. Genom att fokusera på öppenhet, utbildning och hållbar utveckling, ser vi till att varje invånares röst hörs och att våra barn får de bästa förutsättningarna för en ljus framtid.

Ditt stöd är ovärderligt för oss. Tillsammans kan vi skapa en ljusare och mer välmående framtid för alla i Sigtuna. Kontakta oss om du har en fråga lyfta sigtuna@liberalerna.se