Det är ett anmärkningsvärt påhopp och få påståenden kan vara mer felaktiga. Integrationsfrågorna står högst upp på vår agenda. Ingen annan kommunledning i Sigtuna har någonsin gjort, gör eller planerar att göra så mycket för att motverka segregation och främja integration som den nuvarande gör.

För att nå våra högt ställda förväntningar på en hållbar samhällsutveckling har omfattande åtgärder börjat sättas in för ökad integration. Vi har lanserat reformen Samhällsbyggnadslyftet som syftar till att minska den mycket stora segregation som tidigare kommunledningar låtit bita sig fast i kommunen. Med Samhällsbyggnadslyftet har kommunstyrelsen i uppgift att ta fram konkreta och verksamma åtgärder för att motverka segregation genom långsiktiga projekt och tillsammans med nämnderna pågår nu arbetet att införa gemensamma sociala insatser för att genomföra detta. Arbetet är kommunövergripande, långsiktigt och omfattar hela organisationen och ska under 2022 fortsatt ha högsta prioritet.

Den i insändaren omnämnda Läxhjälpen genomfördes som en del av ett större projekt med namnet ”Biblioteket som knutpunkt för integration” under den period när Sverige tog emot det mycket stora antalet asylsökande och ensamkommande. Projektet finansierades med tillfälliga projektmedel från Kulturrådet och Länsstyrelsen. Läxhjälpen med hjälp av volontärerna var det som levde kvar av projektet och fortsatte fram till april förra året.

När pandemin slog till upphörde all publik verksamhet i biblioteken och vi påminner skribenterna om att det är först nu som verksamheterna börjar kunna komma i gång igen. Förutsättningar för och behov av alla olika insatser analyseras i skrivande stund. Biblioteken kommer fortsatt vara viktiga platser och kultur- och fritidsförvaltningen förbereder uppstart av verksamheter där volontärverksamheten med glädje kan vara en av flera aktörer. Under hösten kommer det erbjudas möjlighet till dialog för att diskutera samarbetsformerna.

Gällande läxhjälp generellt, vill vi upplysa om att alla kommunala skolor organiserar läxhjälp två till tre gånger i veckan. Denna läxhjälp är tillgänglig för alla elever. För nyanlända elever finns även studiehandledning som ger stöd i skolarbete och läxor. Sigtuna kommun har även arbetat fram en åtgärdsplan tillsammans med Skolverket kring vad som behövs för att nyanlända barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara skolan. Målet med de riktade insatserna, som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning, är att öka måluppfyllelsen och kunskapsresultaten. Insatserna handlar exempelvis om att pedagogisk personal i både förskola och skola får ökad kompetens kring språkutvecklande arbetssätt.

  • Olov Holst (M), ordförande kommunstyrelsen
  • Pernilla Bergvist (L), ordförande barn- och ungdomsnämnden
  • Lars Björling (SfS), ordförande kultur- och fritidsnämnden
  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Karsten Bjärbo (KD), gruppledare