Den 27 november antog barn- och ungdomsnämnden en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Planen är en praktisk handledning för personal och rektorer inom förskola och grundskola i Sigtuna kommun.

– Inget barn eller elev ska behöva utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är varken mänskligt eller förenligt med de lagar och riktlinjer som finns i Sverige. Från kommunens sida gör vi allt vi kan för att motarbeta detta. Jag är därför stolt över att vi nu har antagit en handlingsplan som ger en tydlig vägledning i hur skolan ska bemöta hedersrelaterat våld och förtryck. Alla barn och  unga har rätt att känna sig trygga och göra sina egna fria livsval, drömma om framtiden och uppnå sin fulla potential, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Syftet med handlingsplanen är att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland personalen så att de kan hjälpa utsatta barn och elever. Det handlar om att utbilda personalen och ge dem vägledning i allt från insatser på gruppnivå, i form av exempelvis undervisning och föräldramöten, till frågor som kan ställas till en enskild elev om skolan misstänker att hen är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

– Skolan är en viktig fast punkt i den utsatta elevens tillvaro. Det är skolans uppgift att uppmärksamma socialtjänsten på de elever som befinner sig i en hederssituation och med deras hjälp se till att barnet får det stöd hen behöver, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef på barn- och elevhälsoenheten och ansvarig för att förmedla handlingsplanen till rektorer och förskolechefer i Sigtuna kommun.

HRV utövas i en nära relation och den utsatta har ett starkt band till våldsutövaren.  Enligt Socialstyrelsens definition innebär HRV att våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara gruppens heder och värna om gruppens sociala överlevnad. Hedersrelaterat våld och förtryck karaktäriseras av kontroll av flickors och kvinnors sexualitet som anses vara knuten till mannens och kollektivets heder. Det kan ta sig uttryck i bland annat psykiskt våld, sexuellt våld, socialt våld (t ex. isolering från andra och tvångsäktenskap) och/eller fysiskt våld.

Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska varje skola ha planer kring likabehandling och kränkande behandling.

– Handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck bör därför kopplas ihop med respektive skolas likabehandlingsplan, säger Birgitta Asplund.

Planen kommer att utvärderas och revideras årligen inför terminsstart. I samband med det ska befintliga rutiner och riktlinjer ses över.

Här hittar du hela planen:
Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 

För mer information, kontakta:

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande, barn- och ungdomsnämnden
073-707 03 40
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Birgitta Asplund
Verksamhetschef, barn- och elevhälsoenheten
08-591 26 91
birgitta.asplund@sigtuna.se