Se alla

Trygghet för äldre.

Äldreomsorg - rätt att välja även när vi är årsrika.

De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig för att få den omsorg de behöver. Valfriheten måste öka. Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Vi vill se mer självbestämmande och mindre byråkrati i äldreomsorgen. Varje människa ska ha rätt att bestämma över sin vardag.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

 • Boendegaranti för alla över 85 år. Ingen ska behöva åldras ensam om man inte önskar så i t.ex. trygghetsboende.
 • Införa ökad valfrihet för äldre. Att välja vem man vill få hjälp av när det gäller boende och hemtjänst ska vara en rättighet.
 • Mat och måltidsupplevelser är viktiga för livskvaliteten. Utbildning om mat och måltidsmiljöer ska införas.
 • De äldre ska själv få välja vad den vill ha hjälp med. Till exempel ska städning en solig vårdag kunna bytas mot en promenad.
 • Ta fram en strategi för att bryta social isolering bland äldre.
 • Konkurrensupphandla fler äldreboenden. Det finns klara bevis för att boenden som upphandlats har högre kvalitet än de som inte upphandlats, oavsett om en kommunal eller privat utförare vunnit upphandlingen.
 • Möjliggöra för mer utevistelse för våra äldre.
 • Se över möjligheten att utöka tiderna för träffpunkten för äldre i Sigtuna stad, gärna i samarbete med ideella krafter.
 • Anhöriga måste få bättre stöd.
 • Bygg äldreboenden ihop med skola eller förskola så att barn och äldre kan mötas naturligt.
 • Alla äldreboenden ska ha en kontaktklass att dela erfarenheter och glädje med.
 • Införa en äldreombudsman som äldre kan vända sig till för att få stöd för att få sina rättigheter bevakade och tillgodosedda.
 • Samarbeta med civilsamhället för att erbjuda äldre ett aktivt och innehållsrikt liv.
 • Våld och övergrepp mot årsrika är ett dolt problem. Kunskapen om våld och övergrepp behöver öka och anmälningsplikt i äldreomsorgen vid misstanke om att någon äldre utsätts för våld eller övergrepp bör införas.
 • Bygga ut antalet vård- och omsorgsplatser kontinuerligt för att täcka det ökande behovet.
 • Ge seniorer, som inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl, möjlighet att tala sitt modersmål med sin personal.
 • Erbjuda seniorer i boende- och vårdmiljöer en meningsfull vardag genom bl. a konst, musik, litteratur och en mångfald av andra aktiviteter.
 • Göra det möjligt att ta med sig sitt husdjur till seniorboendet. Ta fram riktlinjer för djur i vård och omsorg så att djurens positiva kraft tas tillvara.
 • Ge intresserade seniorer möjlighet att lära sig att använda internet och digital teknik.
 • Inrätta en syn- och hörselinstruktör i kommunen.
 • Självständig längre: modern teknik som hjälper de äldre ska erbjudas. Valfrihet och egenmakt ingår som en självklar del i erbjudandet, alltifrån tillgång till internet till sovvakt på natten.

Läs mer om vår politik här.