Se alla

Miljö och hållbar utveckling.

Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras.

En liberal miljöpolitik vilar på uppfattningen att vi har rätt att bruka och utveckla jordens resurser, men inte förbruka eller utarma den. Vi tar tillvara kraften i människans uppfinningsrikedom och tron på miljövänlig teknik och vetenskapens medverkan. Ett hållbart samhälle kräver också att vi alla tar ansvar för vår livsstil. Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Vi vill att Sigtuna kommun ska vara den kommun i Sverige som ska bära ledartröjan vad gäller miljö-, hållbarhets- och klimatfrågor. 

Liberalerna vill:

 • Naturen måste skyddas. Det finns anledning att i större utsträckning skapa fler naturskyddade områden. Våra barns, skolans, föreningars och människors intresse för friluftslivet måste stödjas på olika sätt.
 • Ekologisk/miljömässig hållbarhet är en förutsättning för all annan hållbarhet i ett längre perspektiv. Vi måste säkra att den aspekten inte nedprioriteras i samband med lösande av dagliga och kortsiktiga utmaningar. 
 • Den biologiska mångfalden ska alltid bevakas vid planering av nya bostads- och verksamhetsområden.
 • Allt byggande måste genomföras genom anpassning kring ett totalt och hållbart miljötänkande. Klimatanpassning är ett måste för vårt samhälles överlevnad.
 • Solceller alternativt bergvärme ska finnas på kommunala fastigheter. Kommunen måste vara en föregångare inom detta teknikområde. Energialternativen ska också bevakas vid detaljplaneringen av nya utbyggnadsområden.
 • Vi måste undvika att förstöra vår åkermark. Alternativa lösningar ska alltid undersökas enligt Miljöbalkens bestämmelser. Vi ska prioritera lokal och ekologisk odling. 
 • Vi ska verka för att Mälaren ges ett nödvändigt limnologiskt skydd. Mälaren har också höga värden när det gäller friluftsliv, naturupplevelser, strandskydd och fiske som måste bevakas.
 • Bullerstörningar från Arlanda flygplats och Kungsängens skjutfält måste minimeras i den fysiska samhällsplaneringen.
 • Vi ska stödja verksamheter som underlättar en anpassning till en nödvändig omställning till ett energisnålare samhälle. Stadsnära och lokal odling, traditionella koloniområden och odling på ytor inom bostadsbebyggelse ska gynnas.
 • All ny bebyggelse måste anpassas till gällande miljökrav. Vi får inte upprepa misstagen som att tillåta utsläpp från Arlanda eller gamla soptippen vid Rävsta.
 • Vår sophantering måste vara totalt miljöanpassad, hållbar och lättanvänd. Den ska vara enkel och locka alla invånare till användning.
 • Vi ska fortsätta arbetet med att ”giftbanta” förskola/skola och minska matsvinnet inom kommunens samtliga verksamheter.
 • Vi ska främja skapande av bilpooler och smart korttidshyra av miljöbilar och el-cyklar. 
 • Vi ska verka för att laddstolpar kommer in i den kommunala planeringen så att elleverantörerna kan placera dessa på attraktiva platser. 
 • Kommunen ska vara en föregångare när det gäller att använda elbilar.
 • En begränsning av bilar som drivs med fossilt bränsle ska eftersträvas. 
 • Koldioxidutsläpp ska minskas genom en god stadsplanering och medverkan att skapa en lockande kollektivtrafik.