Se alla

Mälardalens pärla: stadsbyggnad.

Ett hållbart, stadsmässigt bostadsbyggande ökar människors frihet och möjligheter att forma sina liv.

Sigtuna kommuns fysiska samhällsplanering ska innebära en bebyggelsemiljö där bostäder, kontor och verksamheter ligger i trygga och tillgängliga omgivningar, där grönområden skapas och värnas och verka för minskad miljöpåverkan, god integration, inkludering och social sammanhållning. Ett hållbart, stadsmässigt bostadsbyggande ökar människors frihet och möjligheter att forma sina liv. Vi vill värna och verka för att göra vår kommun till Mälardalens pärla.

Vi slår fast att Sigtuna kommun behöver ett byggande i takt med kommunens förutsättningar, att vi ska ha en hållbar stadsmiljö samt ett klimatsmart byggande. Liberalerna har i tidigare förhandlingar lyft vikten av en levande blandstad för att bryta rådande boendesegregation. Sigtuna kommun ska hålla ihop och det gör vi med en aktiv bostadspolitik där det tas hänsyn till planering av samhällsservice, hållbart byggande, kollektivtrafik och övrig infrastruktur och bevarande av våra naturmiljöer.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

 • Den levande blandstaden ska vara planeringens utgångspunkt med intressanta gatumiljöer, bostäder, affärer och verksamheter nära varandra, där gator och torg är befolkade från morgon till kväll och tryggheten ökar.
 • Där markområden medger ska möjligheten finnas att bygga bostadsområden med en tydlig grön karaktär – trädgårdsstäder. Den typen av boende är efterfrågad och ger höga boendekvaliteter, ekologisk och social hållbarhet.
 • Värdefulla grönområden ska bevaras och människor ska ha nära till gröna rekreationsområden.
 • Hålla en realistisk nivå i bostadsbyggandet och en balans mellan upplåtelseformer genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Andra boendeformer ska uppmuntras som t ex ägarlägenheter.
 • Fullföljande av områden måste prioriteras före igångsättande av nya för att möjliggöra service, infrastruktur och kollektivtrafik till en planerad och önskvärd nivå.
 • Vi ska undvika att lägga ny bebyggelse för långt från våra tätortsområden. Planering av ny bebyggelse bör göras utefter stråket Märsta/Valsta/Sigtuna för att stärka möjligheten till tät och snabb kollektivtrafik och annan samhällsservice.
 • För att bevara natur och åkermark, underlätta kommunikationerna och skapa levande boendemiljöer ska fortsatt bostadsbyggande ske med utgångspunkt i redan utbyggda områden med närhet till kommunikationer.
 • Utvecklingen av bostadsbyggande måste ske i en tydlig samordning inom regionen. Det ger en bättre anpassning till planering av arbetsplatser bostäder samt en optimerad utbyggnad av kollektivtrafiken.
 • Skapa integrerade miljöer med målet att ha en tredjedel bostadsrätter, hyresrätter och enfamiljshus i bostadsområdena. På så sätt skapas väl integrerade, mångsidiga samhällen. I praktiken innebär det att andelen bostadsrätter behöver öka.
 • Skapa god integration och social sammanhållning med fler blandade boendeformer i utsatta områden.
 • Vi ska säkerställa att stadsbyggnads- och bostadsmiljöer har god tillgänglighet för alla människor. All planering måste präglas av detta.  Det ska gälla såväl nybyggnationer som renoveringar och utveckling av infrastrukturen. Inte bara funktionshindrade och äldre ska gynnas utan även fotgängare och cyklister.
 • Vi måste i större utsträckning skapa möjligheter för människor med låg inkomst, studerande, ungdomar m fl att få hyra lägenheter med relevanta kostnader. Segregerade bostadsområden måste förhindras. Sigtunahem ska ges ett uppdrag att utreda konceptet med social housing.
 • Öka medborgarsamverkan och visionsbaserad planering vid detaljplanering av nya bostadsområden.
 • Bygga hållbart. Hus ska byggas efter principen ”passivhus”, solceller och bergvärme måste användas i större utsträckning. Hållbarhetskrav ska anges i byggnadsdirektiv/exploateringsavtal.
 • Vi måste ta till vara den teknikutveckling som ger största möjliga anpassning till ett miljöanpassat och hållbart byggande. Satsning på trähus ska göras i större omfattning. Vi måste öka användningen av solenergi och bergvärme. Gröna tak minskar problem med dagvatten.
 • Vårda våra kulturskatter på ett ansvarsfullt sätt. Vi har gamla gårdsmiljöer, kulturklassad jordbruksmark, forngravar, runstenar med mera.
 • Byggandet på landsbygden ska ske med varsam hand och anpassas till bygdens karaktär och värdefulla natur-och kulturmiljöer. Huvudsakligen ska bostäder samlas i grupper och ges en form av ”byar”. Kollektivtrafiken på landsbygden ska förbättras så att vi minskar koldioxidutsläppet.

Läs mer om vår politik här.