Se alla

Mälardalens pärla: stadsbyggnad.

Ett hållbart, stadsmässigt bostadsbyggande ökar människors frihet och möjligheter att forma sina liv.

Sigtuna kommuns fysiska samhällsplanering ska ge oss en bebyggelsemiljö där bostäder, kontor, verksamheter och trafiklösningar ska samverka i en helhetslösning med en hållbar inriktning. Bostadsbyggelse ligger i trygga och tillgängliga omgivningar, där grönområden skapas och värnas och verka för minskad miljöpåverkan, god integration, inkludering och social sammanhållning. Ett hållbart och stadsmässigt bostadsbyggande ökar människors frihet och möjligheter att forma sina liv. Vi vill värna och verka för att göra vår kommun till Mälardalens pärla.

Vi slår fast att Sigtuna kommun behöver ett byggande i takt med kommunens förutsättningar och behov samt att vi ska ha en hållbar stadsmiljö med ett klimatsmart byggande. Liberalerna har i tidigare förhandlingar och inom kommunens översiktliga planering lyft vikten av en levande blandstad för att bryta rådande boendesegregation. Vi ska verka för att Sigtuna kommun ska föra en aktiv bostadspolitik där vi tar hänsyn till planering av samhällsservice, hållbart byggande, kollektivtrafik och övrig infrastruktur samt bevarar våra naturmiljöer – allt med en liberal inriktning. I vårt program vill vi i först hand säkerställa ett samhällsbyggande som utgår från de grundläggande idéerna nedan.

Liberalerna vill:

 • Den levande blandstaden ska vara planeringens utgångspunkt med intressanta gatumiljöer, bostäder, affärer och verksamheter nära varandra, där gator och torg är befolkade från morgon till kväll så att tryggheten ökar.
 • Där markområden medger ska möjligheten finnas att bygga bostadsområden med en tydlig grön karaktär – trädgårdsstäder med möjligheter för boende att disponera ytor för egen odling. Den typen av boende är efterfrågad och ger höga boendekvaliteter med ekologisk och social hållbarhet.
 • Värdefulla närliggande naturområden ska bevaras för att ge människor närhet till gröna rekreationsområden. Exempelvis bör man undvika att skogsområdet norr om Aspvägen exploateras. Coronapandemin har tydligt visat att människors behov av att vistas i skog och mark har stor betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa.
 • En utökning av kolonilottsutbudet med ett tillägg med kolonistugor som ska möjliggöra övernattning sommartid. Detta skapar en känsla av frihet och en harmoni i möjligheten att dra sig tillbaka till sin lilla täppa där man kan skapa sig sitt eget paradis liksom på andra ställen i och runt Stockholms stad
 • Allt byggande ska göras med utgångspunkt från gällande bestämmelser och inriktning som är kopplat till förväntade klimatförändringar och med hänsyn till vår miljö.
 • Vi ska undvika att lägga ny bebyggelse för långt från våra tätortsområden. Planering av ny bebyggelse bör göras utefter stråket Märsta/Valsta/Sigtuna för att stärka möjligheten till tät och snabb kollektivtrafik och annan samhällsservice.
 • För att bevara natur och åkermark, underlätta kommunikationer och skapa levande boendemiljöer ska fortsatt bostadsbyggande i första hand ske med utgångspunkt från redan utbyggda områden med närhet till kommunikationer och service.
 • Hålla en realistisk nivå i bostadsbyggandet och en balans mellan upplåtelseformerna hyresrätter och bostadsrätter. Hyresrätter ska kunna ombildas. Andra boendeformer ska uppmuntras som till exempel ägarlägenheter. Byggande av olika typer av bostäder ska vara efterfrågestyrt.
 • Utvecklingen av bostadsbyggande måste ske i en tydlig samordning inom regionen. Det ger en bättre anpassning till planering av arbetsplatser, bostäder, struktur på väg- och gatunätet samt en optimerad utbyggnad av kollektivtrafiken.
 • Skapa integrerade miljöer med målet att ha en efterfrågad och behovsinriktad utbyggnad av bostadsrätter, hyresrätter, ägarlägenheter och enfamiljshus. På så sätt skapas mångsidiga samhällen. I praktiken innebär det att andelen bostadsrätter behöver öka. 
 • Fler blandade boendeformer ska byggas i utsatta områden. Då skapas en god integration med god social sammanhållning.
 • Att säkerställa att alla typer av byggande ger god tillgänglighet för människor. Det ska gälla såväl nybyggnationer som renoveringar och utveckling av infrastrukturen. Inte bara funktionshindrade och äldre ska gynnas utan även fotgängare och cyklister.
 • I större utsträckning skapa möjligheter för människor med låg inkomst, studerande, ungdomar med flera att få hyra lägenheter med relevanta kostnader. Segregerade bostadsområden måste förhindras. 
 • Ökad medborgarsamverkan och visionsbaserad planering vid detaljplanering av nya bostadsområden.
 • Bygga hållbart. Hus ska byggas efter principen ”passivhus”. Solceller och jord-/bergvärme måste användas i större utsträckning. Hållbarhets- och miljökrav ska anges i planeringsdirektiv vid detaljplanering och i exploateringsavtal.
 • Ta till vara den teknikutveckling som ger största möjliga anpassning till ett miljöanpassat och hållbart byggande. Satsning på trähus ska göras i större omfattning. Gröna tak minskar problem med dagvatten. Kommunen ska i sin egen verksamhet vara en föregångare i denna utveckling.
 • Vårda våra kulturskatter på ett ansvarsfullt sätt. Vi har gamla byggnader, gårdsmiljöer, kulturklassad jordbruksmark, forngravar, runstenar som är värda att bevara.
 • Byggandet på landsbygden ska ske med varsam hand och anpassas till bygdens karaktär och värdefulla natur- och kulturmiljöer samt befintliga bebyggelsegrupper. Huvudsakligen ska bostäder samlas i så kallade servicenoder och ges en form av ”byar” som kan erbjuda viss samhällsservice. Kollektivtrafiken på landsbygden ska förbättras så att vi minskar koldioxidutsläppet från onödig bilpendling.
 • Byggande på åkermark ska i all fysisk planering göras i en begränsad utsträckning. Varje enskilt fall ska prövas enligt Miljöbalken och värderas kring en antagen åkermarkspolicy som gäller för hela kommunen.
 • Med Liberalernas nationella program ”Förortslyftet” lägger vi fram förslag för tryggare bostadsområden samt ett robust och flexibelt ramverk för en social bostadspolitik.
 • Ta fram en kommunal handlingsplan för att vända utvecklingen i varje utsatt område.
 • Fler långsiktiga investeringar i utsatta områden. Som satsning på kultur- och aktivitetscentret i Valsta.
 • Bekämpa svarta hyreskontrakt.
 • Stopp för stöd till olaglig hyresverksamhet.
 • Bygg ihop separerade stadsområden.
 • Inför behovsbostäder som fördelas efter en behovsprioriterad ordning. Det är utifrån Liberalernas nationella förslag att införa en ny social boendeform där kommunen kan omvandla kommunala hyresrätter till en ny form av behovsbostäder.
 • Sigtunahem ska fortsätta bygga ägda boendeformer i utsatta områden.