Se alla

Kultur och fritid för ett fritt sinne och en hälsosam kropp.

Alla har rätt till en meningsfull fritid, oavsett vad dina föräldrar har för bakgrund. Ett fritt sinne och framtidshopp för alla i Sigtuna kommun!

Tankens och ordets frihet är en erkänd grund i en liberal och hållbar kulturpolitik. Varje människa ska ha möjlighet att hitta sin egen uttrycksform för att vidga rummet för tanken, reflektionen och fantasin. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för individens bildning. Detsamma gäller föreningslivet och den betydelse det har för vår befolknings förkovring och utveckling på fritiden. Föreningslivet ska ge meningsfullhet vid sidan om skolan eller jobb. Liberalerna vill inspirera föreningar till att erbjuda ett brett och innehållsrikt utbud av aktiviteter i syfte att skapa glädje och hälsa till vardags och till fest.       

Här nedan följer ett utdrag ur det arbetsdokument som ligger till grund för det liberala arbetet inom kultur och fritid i Sigtuna kommun 2022-2026

Liberalerna vill:

 • Fortsätta satsa på att göra barn och unga från resurssvaga familjer mer delaktiga i kommunens idrotts- och föreningsliv. En sådan satsning är den införda Fritidsbanken, Sportis och antal mer kraftfulla åtgärder.
 • I vår kommun lider många trångboddhet vilket ökar behovet av mötesplatser och aktiviteter. Se till att de uppfyller kraven på lika förutsättningar oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion och sexuell läggning.
 • Fortsätta arbetet med förkorta köer till kulturskolan och få fler i elever från socioekonomiska svaga områden att delta. Det införda projektet med kulturcheckar och stöd för flerbarnsfamiljer är aktiviteter vi utvecklar.
 • När det nya kultur- och aktivitetscentret upprättas i Valsta ska bibliotek ingå tillsammans med andra aktiviteter och samhällsservice och föreningsliv. Det ska vara en värmande oas i vardagen med lugn trygghet kopplat till bildning och kreativitet. Detsamma gäller vår övriga bibliotek
 • Stimulera idrottsföreningar ta hand om problematiken med skillnaden i ålder och förmåga mellan tidigt och sent födda barn och ungdomar.
 • Aktiviteter som tydligt underlättar integration, trygghetsskapande åtgärder och så vidare ska kunna ges extra stöd.
 • Fortsatt utbyggnad av förskolebibliotek som är vidareutveckling på projektet bokstart.
 • Utöka antalet evenemang i framför allt vårt strategiska placerade Märsta bibliotek för att ge besöket i centrum ett bättre innehåll och möjliggöra förkovring, tändande av intresse/engagemang och samvaro.      
 • Inrätta berättarministeriet. 
 • Inrätta idéburet offentligt partnerskap (IOP).
 • Utreda en satsning på Framtidens Fritidsgårdar
 • Sigtuna kommun ska söka samverkan med andra kommuner som Stockholm och Uppsala med att stödja ICORN:s arbete. Det fria ordet är en liberal hörnsten. Många länder i vår värld ser friheten som ett hot och censurerar det fria ordet. Organisationen ICORN hjälper författaren och konstnärer från de delarna av världen till ett tryggt och fritt liv.
 • Göra besök i föreningar och verksamhet runtom i kommunen för att se vad som görs, informera och se till att det görs rätt för det stöd de får. Motorn i föreningslivet är ofta eldsjälar som vi ska ge möjlighet till ökad ersättning för att minska tappade lustar.
 • Kartlägga hur föreningsstödet är fördelat mellan flickor och pojkar och fördela medel jämlikt oavsett sport/ idrott en väljer.
 • Politikermöten under demokratins vingar. Där kommuninvånare får chansen ställa frågor till politisk engagerade kommuninvånare som tagit klivit och engagerat sig.
 • Genom personliga budskap engagera våra kommuninvånare i ungdomsverksamheten och föreningslivet. Detta ska ske i samarbete med Trygghetscenter, fältverksamheten, Fritidsforum och andra kommunala verksamheter. De som erhåller försörjningsstöd ska på ett kreativt sätt förväntas bidra.
 • Den nya satsningen på Sportis kan fungera som uppfångande verksamhet för att stimulera till spontanidrott bland unga.  Liknande verksamhet för att fånga upp äldre. Idrott skapar samhörighet och gynnar hälsan även om man inte satsar på elitnivå. Vi ska samtidigt simulera idrottsföreningarna till ett bättre ta hand om problematiken med skillnaden ålder och förmåga mellan tidigt och sent födda barn och ungdomar för att stävja att vissa slutar redan i en alltför tidig ålder.
 • Investera i fritidsanläggningar som matchar den bästa kommunen i Stockholm nu när vår kommun stadigt växer i antal invånare. Alla ska ha tillgång till fritidsanläggningar vid lämpliga tider och dessa ska även tillåtas seriespel i en nivå som matchar ambitionerna. 
 • Vidareutveckla i kommunens kultur- och fritidsverksamhet i straffpåföljden samhällstjänst i syfte att öka antalet lyckades kriminalvårdsinsatser.
 • Stimulera relationen med flyget och Arlanda. Då Sigtuna kommun är Sveriges huvudsakliga hamn mot världen har flyget ett stort inflytande på våra invånares liv. Denna samvaro underlättas om kunskap och intresse stimuleras. Vi stöttar redan flygteknik-utbildningen på Arlandagymnasiet. Vidare ska vi stimulera Arlanda Flygsamlingar till att få fortsätta sin publika verksamhet samt stötta etableringen av en flygklubb med utbildningsverksamhet inom eller i närheten av kommunen. Stimulansen av en fungerande modellflygklubb är också prioriterad samt att våra bibliotek rekommenderas att utöka sitt utbud av material och föredrag runt flyg.