Se alla

Infrastruktur.

Smidig pendling ger frihet att kunna ta dig dit du vill, till jobb, utbildning och rekreation.

En väl fungerande infrastruktur är viktig för människor så att man kan ta sig till skola, jobb eller en meningsfull fritid. Även om kollektivtrafik är en regional och i vissa fall statlig fråga, vill Liberalerna i Sigtuna kommun driva på för att bygga ut och förbättra möjligheterna och tillgången till goda kommunikationer i kommunen.

Liberalerna vill:

 • Den svagaste länken inom kollektivtrafiken är matningen till och från pendeltågen. En buss till/från varje pendeltåg till/från varje kommundelscentrum är ett måste.
 • Planeringen av kollektivtrafiken måste göras genom en totalsyn på trafiken inom hela Sigtuna, Märsta, Rosersberg, landsbygden och Arlandaområdet. 
 • Samverkan med SL och Trafikverket ska göras årsvis för att följa upp gällande infrastruktur och planera för den framtida.
 • Kollektivtrafiken ska på ett tidigt stadium vara etablerad samtidigt som ett bostadsområde färdigställts. 
 • Satsa på att pröva lokala, mindre och frekventa ”cirkulationsbussar” inom områdena med direkt anslutning till snabba bussar mellan våra tätorter och pendeltågen.
 • Spårtrafik/spårbilsystem måste prövas som alternativ till konventionell busstrafik.
 • Ligga i framkant när det gäller elektrifiering av vägar och smarta transportlösningar. Det innebär att vi har möjligheter att nå våra höga ambitioner av fossilfrihet, samtidigt som det ger fördelar för svensk transportnäring och svensk industri. Det gynnar företagande i Sigtuna kommun och är något vi ska satsa mer på.
 • Främja bilpooler och smart korttidshyra av miljöbilar och el-cyklar.
 • Främja elbilsutvecklingen genom att medverka till utbyggnad av laddstationer.
 • Bygga färdigt de regionala cykelstråken. Vi måste få fungerande och trafiksäkra gång- och cykelvägar i och mellan våra tre tätorter. Knivstastråket måste färdigställas. Likaså delen Sigtuna – Österby – Skråmsta (mot Knivstagränsen) samt Österby – Granby. Den kommunala cykelplan som finns måste omfatta hela kommunen och hållas uppdaterad.
 • Märsta station ska byggas om i en snabbare takt med ett resecentrum – likvärdigt med vad man kan se på de flesta stationerna längs vår pendeltågslinje mot Stockholm.
 • Väg 263 ska snarast byggas om på vissa avsnitt mellan Erikssund och anslutningen mot väg E4 vid Märsta enligt det åtgärdsprogram som överenskommits mellan kommunen och Trafikverket. Trafiksäkerhet och framkomlighet måste säkerställas. Det är viktigt att inte bygga ut dalgången mellan Norrbackaområdet och Odensala – den har ett kulturhistoriskt värde.
 • Genom Märsta måste väg 263 utformas så att man möjliggör en sammanbyggnad av Valstaområdet med centrala Märsta.
 • Begränsa genomfartstrafik till Arlanda/väg E4 vid Måby från väg 263 på Hemmansvägen/Aspvägen när man bygger Aspvägens förlängning över järnvägen vid Rolsta.
 • Säkerheten på det lokala gatunätet i våra tätorter ska följas upp kontinuerligt. Gäller främst sikt och tillåtna hastigheter.
 • Undersöka möjligheten att tillskapa direktbusslinje mellan Sigtuna och Stockholm.
 • Kommunen har stora brister på P-platser. Kommunen ska utreda möjligheten att skapa fler P-platser på strategiska ställen.
 • Den planerade ombyggnaden av stationen kräver en översyn och anpassning av pendlarparkeringsplatser.