Se alla

Hållbart flygande

Arlanda nyckeln till världen.

Politiken i Sigtuna kommun, liksom i många andra kommuner samt på riksplanet har
bakbundit myndigheter och operatörer att utveckla flygandet på ett hållbart sätt. Vi liberaler vill därför bidra med våra kunskaper och miljömålsättningar i arbetet med att göra flyget mer hållbart. Tidigare medgavs effektiva visuella inflygningar men dessa har förbjudits samtidigt som inflytelserika privatpersoner och organisationer sponsrat lobbyister som sett till att de ska slippa buller. Bullret finns kvar men distribueras till andra områden där de boende inte har varit lika högljudda. Tonvis med bränsle släpps dagligen ut i onödan samtidigt som fler människor blivit bullerdrabbade runt våra flygplatser på grund av detta.

Ett exempel är dagens sätt att operera med bokningssystem som stimulerar hög flygfart till minimala tidsvinster vilket innebär stora miljökonsekvenser. Arlanda ska även integreras med kollektivtrafiken på ett bättre sätt. Ett exempel på det är att direktlinjen till Stockholm ska göras mer tillgänglig för semesterresenärer och familjer

Liberalerna vill:

 • I samarbete med invånare och myndigheter upprätta kortare ut- och in-flygningar till flygplatserna som dessutom är mer flexibla i vackert väder då våra invånare är mer bullerkänsliga. De kortare flygvägarna sparar bränsle och reducerar därigenom utsläppen. I ett sådant samarbete med myndigheterna och med lärdom av effektiv trafikavveckling i andra länder förbättra utnyttjandet av Arlandas resurser. Detta kan till exempel göra Arlandas planerade ”bana 4” onödig och marken tillgänglig för nödvändig inhemsk matproduktion.
 •  Arlandas hemkommun ska stå i främsta ledet när det gäller att utveckla flygandet på
  snabbast och bästa sätt. Vårt lilla Sverige har länge varit världsledande i flygteknik
  genom KTH, FFA, SAAB, Volvo, Ericsson m.fl. och utbildning och forskning runt flyg ska självklart stimuleras att lokaliseras nära verksamheten där förändringar är tydligast och flest människor påverkade. I detta arbete ska nytänkande inom fossilfri bränsleteknik och renare utsläpp stimuleras i syfte att öka flygets hållbarhet.
 •  Invånarnas och aktörernas intresse för utveckling av flyget ska stimuleras genom
  utbildning och information. Flygsamlingarna på Arlanda ska utvecklas i detta syfte
  samt kompletteras med information om möjliga vägar till förbättring genom nya
  arbetssätt och ny teknik. Flygteknikutbildningen inom kommunen ska stimuleras och
  breddas liksom möjligheten till en introduktion till flyg genom
  flygklubbsverksamheten.
 • Sigtuna kommun ska ha inflytande över att flygtrafiken liksom transporterna till och
  från Arlanda bedrivs på ett effektivt och hållbart sätt. Vi ska tillsammans med andra flygdrabbade kommuner påverka organisationer såsom IATA, aktörer såsom Swedavia samt myndigheter såsom Transportstyrelsen att styra flygverksamheten så att våra invånare påverkas på ett positivt sätt av flyget och inte negativt.
 • En tågförbindelse åt sydost ska fånga upp ett flertal resenärer som nu använder bil. Likaså ska tåg på ett bättre sätt integreras med fraktverksamheten på Arlanda liksom infrastruktur för eldriven vägtransport.