Se alla

Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder – frihet att vara den du är.

En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

En funktionsnedsättning ska inte hindra människor från att vara delaktiga i samhället. Att ha jobb, bostad och fritid ska vara lika självklart för den med funktionsvariation som för andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en stor liberal framgång och har förbättrat livet för många människor, men lagstiftningen är i högsta grad hotad. Liberalerna vill värna LSS och garantera att människor får de insatser som de behöver för att leva ett fritt liv med goda levnadsvillkor. Ledorden ska vara självbestämmande, delaktighet och inflytande.

Liberalerna vill:

  • Satsa på fler bostäder till särskilt boende, den som behöver en bostad ska få det.
  • Införa eget val för särskilt boende, personer med funktionsnedsättning ska få styra mer över sin boendesituation.
  • Erbjuda den som vill ha en funktionshindersombudsman för hjälp med stöd i myndighetskontakter och för fritidsaktiviteter.
  • Satsa på fysisk och psykisk hälsa, till exempel genom stöd till hälsosam kost/fysisk aktivitet.
  • Alla ska ha möjlighet till arbete. Rätten för funktionsnedsatta att delta i arbetsmarknad och näringsliv ska stärkas.
  • Ökad fysisk tillgänglighet. Arbetet för tillgängliga miljöer ska fortsätta.
  • Använda digital teknik för att öka tillgänglighet, självständighet och trygghet.
  • Inleda ökat samarbete mellan de barn och unga som har LSS-insatser och kommunens fritidsgårdar.