Se alla

Kultur för själen, idrott för kroppen.

Alla har rätt till en meningsfull fritid, oavsett vad dina föräldrar har för bakgrund.

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Varje människa ska ha möjlighet att hitta sin egen uttrycksform för att vidga rummet för tanken, reflektionen och fantasin. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för individens bildning. Föreningslivet är av stor betydelse för Sigtuna kommun och dess invånare. Liberalerna vill stötta föreningar och ge goda förutsättningar för deras verksamheter som ger barn, unga och vuxna en meningsfull vardag och ofta bidrar till en förbättrad hälsa.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

 • Satsa på att göra barn och unga från resurssvaga familjer mer delaktiga i kommunens idrotts- och föreningsliv.
 • Kortare köer till kulturskolan och fler elever i socioekonomiskt svagare områden som deltar.
 • Vara pådrivande för att öppna biblioteket i Valsta centrum så snabbt som möjligt.
 • Se över möjligheten att utreda möjligheten att inrätta en fritidsbank som lånar ut sport och fritidsutrustning gratis.
 • Utreda möjligheten att erbjuda “sportis” som alternativ till fritids.
 • Använda oss av digitaliseringens möjligheter för att väcka intresse och sprida kunskap om vår lokala historia i Sigtuna kommun.
 • Behålla graffittiväggen i Märsta.
 • Inrätta berättarministeriet.
 • Bidra med stöd till civilsamhället för integrationsinsatser, t ex med en integrationspott där stöd för mindre och enklare aktiviteter avsätts till ideella organisationer och idrottsföreningar.
 • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett bra sätt att främja integrationsarbetet genom att sluta avtal med organisationer i civilsamhället som t ex kyrkor och studieförbund.
 • Värna om fristadsarbetet i samarbete med ICORN.
 • Kartlägga hur föreningsstödet är fördelat mellan flickor och pojkar och fördela medel jämlikt oavsett sport/ idrott en väljer.

Läs mer om vår politik här.